Cymraeg, Eisteddfod 2013 — July 26, 2013 at 10:09 am — Updated: August 29, 2013 at 5:47 pm

Eisteddfod 2013: Y Babell Lên / The Literary Pavilion

by

eisteddfodstands
I ffwrdd o’r gystadleuaeth yn y Pafiliwn Pinc, mai un o’r leoliadau mwyaf blaenllaw a mwyaf poblogaidd ar y Maes yn Y Babell Lên. Mae’n yma bod y gair ysgrifenedig yn yr iaith Gymraeg yn cael ei ddathlu, craffu ac yn siarad yn llygad y cyhoedd. Bob flwyddyn yn yr Eisteddfod, mae Bafiliwn yn cynnal trafodaeth, darlleniadau ac adloniant wrth i’r ŵyl yn nodi un o ddyddiadau pwysig yn y calendr llenyddiaeth Gymraeg. Yn arbennig, mae’r adloniant yn cynnwys rhai o traddodiadau poblogaidd – darlleniadau o’r straeon doniol Harri Parri gan John Ogwen, y gystadleuaeth Ymryson y Beirdd gyda timau lleol o feirdd yn erbyn ei gilydd, ac un uchafbwynt y diwrnod agoriadol – rownd derfynol mewn gystadleuaeth blynyddol y BBC, Talwrn y Beirdd.

Away from the competition in the Pink Pavilion, perhaps one of the most prominent and most popular of venues on the Maes is Y Babell Lên – The Literary Pavilion. It’s here that the written word of the Welsh language is celebrated, scrutinised and spoken in the public eye. Every year at the Eisteddfod, the Pavilion plays host to discussion, readings and entertainment as the festival marks one of the important dates in the Welsh literature calendar. The entertainment in particular includes some well loved fixtures – readings of the hilarious stories of Harri Parri by John Ogwen, the Ymryson y Beirdd competition pitting local teams of bards against each other, and a fixture of the opening day – the grand final of the BBC’s annual Talwrn y Beirdd contest.

DYDD SADWRN 3YDD AWST / SATURDAY 3RD AUGUST
1115 SEREMONI AGORIADOL / OPENING CEREMONY
gyda chyflwyniad gan/with a presentation by Ysgol Glan Clwyd
1245 GWEITHDY LLENYDDOL YSGOLION LLEOL/LOCAL SCHOOLS LITERARY WORKSHOP
gyda/with Twm Morys & Meirion MacIntyre Hughes
1345 BEIRDD SIR DDINBYCH/POETS OF DENBIGHSHIRE
1445 RHYS MEIRION & RHYS JONES gyda/with Beti George
1545 BEIRNIADAETHAU & CANLYNIADAU/ADJUDICATIONS & RESULTS – CYSTADLAETHAU BARDDONIAETH/POETRY COMPETITIONS
1645 FFEINAL ‘TALWRN Y BEIRDD’ GRAND FINAL gyda/with Ceri Wyn Jones
gan gynnwys gwobrau y tlysau coffa Cledwyn Roberts a Dic Jones/including the Cledwyn Roberts and Dic Jones memorial trophy awards. Recordiad ar gyfer darleddu ar/recording for broadcast on BBC Radio Cymru.

DYDD SUL 4ED AWST / SUNDAY 4TH AUGUST
1230 CYFLWYNIAD gan/PRESENTATION by YSGOL BRYNHYFRYD – THE TITHE WAR AND DENBIGHSHIRE
1330 BEDWEN LYFRAU gyda/with Bethan Mair
1445 HIWMOR MEWN NOFELAU CYMRAEG/HUMOUR IN WELSH LANGUAGE NOVELS

DYDD LLUN 5ED AWST / MONDAY 5TH AUGUST
1200 STORI Y DYDD / STORY OF THE DAY
‘Melysgybolfa Mari’ gan/by Mari Gwilym
1245 PETHE DINBYCH
Eilir Jones, Ieuan Wyn Jones & Gaynor Morgan Rees gyda/with Lisa Gwilym
1345 ‘MAMWLAD’
Ffion Hague, cyflwynydd gyfres S4C (presenter of the S4C series) gyda/with Angharad Mair
1445 PRIFYSGOL CYMRU Y DRINDOD DEWI SANT/UNIVERSITY OF WALES TRINITY SAINT DAVID
Jane Davidson, director/cyfarwyddwr INSPIRE, gyda/with Catrin Beard
1545 GUTO’R GLYN – darlithio gan/lecture by Eurig Salisbury

DYDD MAWRTH 6ED AWST / TUESDAY 6TH AUGUST
1000 PABELL LEN Y PLANT
Myrddin ap Dafydd, Gwyneth Glyn, Dewi Pws, Eurig Salisbury & Aneirin Karadog (Bardd Plant Cymru/Wales’ Children’s Poet) gyda/with Bethan Mair
1200 STORI Y DYDD / STORY OF THE DAY
‘Dwi gofio…/I remember…’ gan/by Emlyn Richards
1245 PRIFYSGOL CYMRU Y DRINDOD DEWI SANT/UNIVERSITY OF WALES TRINITY SAINT DAVID
Awduron o Gymru gyda/Welsh authors with Catrin Beard
1400 LLYTHYRAU SAUNDERS LEWIS I ROBERT WYNNE/SAUNDERS LEWIS’ LETTERS TO ROBERT WYNNE
Darlith Drama gyda/Drama Lecture with Bruce Griffiths
1430 YMRYSON Y BEIRDD – ROWND GYNTAF/HEAT 1
Meirion v Llyn & Eifionydd v Disgyblion Ysbas – meuryn/chief adjuciator: Tudur Dylan Jones
1545 ‘CHUMS’ – DYLANWAD DANIEL OWEN AR T H PARRY-WILLIAMS/DANIEL OWEN’S INFLUENCE ON T H PARRY-WILLIAMS
gyda/with Angharad Price

DYDD MERCHER 7FED AWST / WEDNESDAY 7TH AUGUST
1000 ALUN YR ARTH: SESIWN GELF/ART SESSION gyda Morgan Tomos
1100 THE LITERARY LECTURE – THE OXFORD BOOK OF WELSH VERSE
Ddarlith Lenyddol gyda/Literary Lecture with Professor/Athro Derec Llwyd Morgan
1200 STORI Y DYDD / STORY OF THE DAY
‘Y Gwir yn erbyn y Byd’ gan/by Harri Parri – gyda/with John Ogwen
1245 CYNAN Y SENSOR A’R EISTEDDFOD/CYNAN THE CENSOR AND THE EISTEDDFOD gyda/with Stan Lyall
1345 PRIFYSGOL CYMRU Y DRINDOD DEWI SANT/UNIVERSITY OF WALES TRINITY SAINT DAVID
Sioned Davies gyda/with Catrin Beard
1445 YMRYSON Y BEIRDD – AIL ROWND/HEAT 2
Dehubartrh v Caerfyrddin/Carmarthen v Maldwyn
1545 Y WASG GYMRAEG/THE WELSH PRESS
Vaughan Hughes, Dylan Iorwerth & Karen Owen gyda/with Gwilym Owen
1645 E-LYFRAU CYMRAEG/WELSH E-BOOKS
Phil Davies, Garmon Gruffudd & Geraint Evans gyda/with Bethan Mair

DYDD IAU 8FED AWST / THURSDAY 8TH AUGUST
1000 BRO A BYWYD / THE LIFE AND LOCALITY OF HYWEL TEIFI EDWARDS
gyda/with Tegwyn Jones
1100 WALDO WILLIAMS
Darlith Goffa Hywel Teifi Edwards gyda/The Hwyel Teifi Edwards Memorial Lecture with Mererid Hopwood
1200 STORI Y DYDD / STORY OF THE DAY
‘Kathleen Mulligan’ gan/by Harri Parri, gyda/with John Ogwen
1245 PRIFYSGOL CYMRU Y DRINDOD DEWI SANT/UNIVERSITY OF WALES TRINITY SAINT DAVID
Kate Woodward, author ‘Cleddyf ym Mrwydr yr Iaith, gyda/with Catrin Beard
1345 GAIR YN EI LE/WORD IN ITS PLACE – gyda/with Gwyn Thomas & Geraint Thomas
1445 YMRYSON Y BEIRDD – TRYDYDD ROWND/HEAT 3
Morgannwg/Glamorgan v Caernarfon v Ceredigion
1545 ENNILLWYR LLYFR Y FLWYDDYN / WELSH BOOK OF THE YEAR WINNERS
1645 BEIRDD BRO HIRAETHOG
Cor Meibion Llangwm (male voice choir), Parti Llefaru Meirchion (recitation party) & Steffan Rhys Hughes

DYDD GWENER 9FED AWST / FRIDAY 9TH AUGUST
1200 STORI Y DYDD / STORY OF THE DAY
‘Ymddeol i Balibachmoch’ gan/by Harri Parri, gyda/with John Ogwen
1245 ‘PETHE’ GERALLT LLOYD OWEN
Gwyn Thomas, Ieuan Wyn & Angharad Tomos gyda/with Ifor ap Glyn
1330 DARLITH PRIFYSGOL CYMRU Y DRINDOD DEWI SANT/UNIVERSITY OF WALES TRINITY SAINT DAVID LECTURE – R S THOMAS AND THE CHURCH IN WALES
gyda/with M Wynn Thomas
1430 FFEINAL YMRYSON Y BEIRDD GRAND FINAL
1545 DWNDWR Y DDAITH DAN DRI DEG / THE RAMBLE RUMBLE (UNDER 30)
2000 STOMP EISTEDDFOD 2013

DYDD SADWRN 10FED AWST / SATURDAY 10TH AUGUST
1100 ‘PETHE’ STEDDFOD
Llyr Gwyn Lewis, Guto Dafydd & Bethan Mair gyda/with Ifor ap Glyn
1200 GOLWG AR GYMRU 25 gyda/with Dylan Iorwerth
1245 ANNWYL KATE, ANNWYL SAUNDERS – gyda/with John Ogwen & Maureen Rhys

Mynediad ar gyfer y Babell Lên yn dod am ddim gyda phob tocyn Maes – ac eithrio y Stomp Eisteddfod ar nos Wener. Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau llenyddol yn yr Eisteddfod, ewch i www.eisteddfod.org.uk

Entry for the Literary Pavilion comes free with every Maes ticket – with the exception of the Stomp Eisteddfod on Friday. For more information about literary events at the Eisteddfod, visit www.eisteddfod.org.uk

Leave A Comment Using Facebook (Website Comment Form Below)

Use the form below to post a comment via facebook

Leave a Reply

65 queries in 1.051 seconds.