Cymraeg, Eisteddfod 2013 — July 28, 2013 at 10:23 pm — Updated: August 29, 2013 at 5:47 pm

Eisteddfod 2013: Maes C

by

eisteddfodmaes
Os mae Maes B yn cael ei neilltuo ar gyfer roc Gymraeg ac mae Maes D yn cael ei darparu ar gyfer dysgu Cymraeg, efallai y gallai Maes C yn yr Eisteddfod Genedlaethol gorau ei ddisgrifio fel Miscellany. Mae pob math o adloniant a allai ffitio i mewn mannau eraill o amgylch y Brifwyl wneud iawn am y digwyddiadau a gweithgareddau sy’n rhoi ymdeimlad o wir o amrywiaeth ac yn ei hun, yn arwydd o’r hyn i’w ddisgwyl yn Ninbych yn ystod yr ŵyl. Eleni, bydd yn cael ei cynnal llawer o’r setiau gerddoriaeth yn cael ei chwarae ar Llwyfan y Maes ond gallwch hefyd ddisgwyl comedi, adloniant i blant, ffilm, theatr a beint neu dwy!

If Maes B is set aside for Welsh language rock and Maes D is catering for the Welsh learner, perhaps Maes C at the National Eisteddfod could best be described as a miscellany. All kinds of entertainment that could fit in elsewhere around the Brifwyl make up the events and activities which give Maes C a sense of true variety and in itself, an indicator of what to expect in Denbigh during the festival. This year, it’ll be hosting many of the music sets being played on Llwyfan y Maes (the Maes Stage) but you can also expect comedy, children’s entertainment, film, theatre, and even the odd pint!

DYDD SADWRN 3YDD AWST / SATURDAY 3RD AUGUST
1900 CWIS Y TEULU / FAMILY QUIZ – Maes y Carafan / Caravan Site

DYDD SUL 4ED AWST / SUNDAY 4TH AUGUST
1630 EISTEDDFOD CYW 2013 – Y Babell Lên / The Literary Pavilion
Sioe arbennig gyda Cyw a’i ffrindiau gan rhaglenni plant S4C. A special show with Cyw and his friends from S4C’s children’s programming.

NOS FAWRTH 6ED AWST / TUESDAY 6TH AUGUST
TAITH TYWYS TAFARNDAI DINBYCH / GUIDED DENBIGH PUBS TOUR
6pm/8pm – angen archebu ymlaen llaw/advance booking required.
Maes C yn mynd i’r dref am daith o amgylch tafarnau hanesyddol Dinbych a’u rhan yn hanes y dref. Mae mynediad am ddim ond mae angen archebu lle ymlaen llaw ar-lein ar www.eisteddfod.org.uk Maes C goes to town for a tour of Denbigh’s historic taverns and their part in the town’s history. Admission is free but advance booking is required online at www.eisteddfod.org.uk

NOS FERCHER 7FED AWST / WEDNESDAY 7TH AUGUST
2000 Y BABELL LON – Y Babell Lên / The Literary Pavilion
Noson o gomedi ‘stand yp’ gyda perfformwyr gorau yr iaith Gymraeg / a night of stand up comedy with some of Wales’ top performers – Daniel Glyn, Gary Slaymaker, Rhian Davies (alias Madam Rygbi), Phil Evans, Beth Angell & Noel James. Tocynnau/tickets £9 – dros 16 oed yn unig/over 16s only.

DYDD IAU 8FED AWST / THURSDAY 8TH AUGUST
1400 GADAEL Y UGEINFED GANRIF – GARETH POTTER (Y Theatr/Theatre)
Mae rhagolwg o un sioe dyn Gareth Potter, yn cynnwys ei farn bersonol ar fywyd yng Nghymru ar ddiwedd y 20fed ganrif – a sut y newidiodd ei fywyd ar ôl y Sex Pistols yn dod i Gaerffili. A preview of Gareth Potter’s one man show chronicling his personal take on life in Wales at the close of the 20th century – and how the Sex Pistols’ infamous visit to Caerphilly changed his life.

1500 SGWRS GYDA/CONVERSATION WITH GARETH POTTER (Gadael yr Ugenifed Ganrif) – Caffi y Theatr/Theatre Café

1600 FFILM/FILM: PROSIECT DATBLYGU (15) – Theatr Genedlaethol. Cyfar./dir. Owain Llyr
Sgrinio am ddim ond yr ail dro, dathliad o 30 mlynedd y band anarchaidd a gwrth-sefydliad a arweiniodd yr ymddangosiad cerddoriaeth danddaearol Gymraeg. Screening for only the second time, a celebration of 30 years of the anarchic and anti-establishment band who led the emergence of Welsh underground music.

1630 GENOD Y CALENDR – Y Theatr/Theatre
Theatr Fach Llangefni yn cyflwyno addasiad Cymraeg gan Marlyn Samuel o ffilm Tim Firth a gomedi theatr, ‘Calendar Girls’. Theatr Fach Llangefni present Marlyn Samuel’s Welsh adaptation of the smash hit Tim Firth film and West End comedy Calendar Girls.

DYDD GWENER 9FED AWST / FRIDAY 9TH AUGUST
1630 GENOD Y CALENDR – Theatr
Ail gyfle i weld perfformiad gan Theatr Fach Llangefni. Another chance to see Theatr Fach Llangefni’s Welsh adaptation of Calendar Girls.

2000 STOMP ‘STEDDFOD 2013 – Y Babell Lên / The Literary Pavilion
Noson terfysglyd lle mae’r beirdd gadael geiriau a thipio delynegol mewn brwydr i ennill dros y gynulleidfa! A riotous evening where the poets let words and lyrical fly in an all out battle! Tocynnau/tickets £8, bar yn agor/bar available. Oedolion yn unig/adults only.

NOS SADWRN 10FED AWST / FRIDAY 10TH AUGUST
1800 COR-I-OCI
Adloniant ar gyfer y noson olaf yr Eisteddfod fel cantorion wannabe yn cael eu gwahodd i berfformio gyda band byw. Entertainment for the final night of the Eisteddfod as wannabe singers are invited to perform with a live band.

Leave A Comment Using Facebook (Website Comment Form Below)

Use the form below to post a comment via facebook

Leave a Reply

68 queries in 2.047 seconds.