News, News Desk — December 5, 2013 at 10:45 am — Updated: December 5, 2013 at 10:45 am

Denbighshire County Council – News Release

by

Denbighshire County Council is carrying out preparations ahead of a storm which is expected to affect the county later this morning.

The Met Office has issued a weather warning of high tide and gale force winds to affect the coastal areas of the county, with the possibility of flooding.

Flood warnings have been issued by Natural Resources Wales through their automated system to properties on the coastal strip, including areas of Rhyl and Prestatyn.

There is some concern about 74 properties on West Parade, Rhyl (between Butterton Road and Sydenham Avenue). There is also some concern about flooding in an area between the Nova Centre Prestatyn and the Grand Hotel, as well as the Splash Point area of Rhyl.

Arrangements are being made to prepare a rest centre at Rhyl Leisure Centre, with staff on-standby to deal with any issues if a flood occurs.

A team of 30 Denbighshire staff are working along the coast, assisting partners in checking defences. Rhyl Promenade has been closed to traffic as a precautionary measure and the Council is currently sandbagging junctions of streets leading from the promenade, to try and protect properties and prevent water flowing down them.

A tidal surge is expected at around 11.45 am and this is the critical time. Once the tide has peaked, the high winds will continue into the afternoon but the flooding risk will have subsided.

Denbighshire County Council is advising people to avoid waterfront areas until the storm has passed, as well as monitor weather forecasts online, on radio and television for the latest information.

——————————

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gwneud paratoadau cyn y storm a ddisgwylir i effeithio ar y sir yn ddiweddarach y bore yma.

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd tywydd o lanw uchel a gwyntoedd tymhestlog i effeithio ar ardaloedd arfordirol y sir, gyda’r posibilrwydd o lifogydd.

Mae rhybuddion llifogydd wedi’u cyhoeddi gan Adnoddau Naturiol Cymru drwy eu system awtomataidd i eiddo yn yr ardal arfordirol, gan gynnwys ardaloedd yn y Rhyl a Phrestatyn.

Mae peth pryder am tua 74 eiddo ar Rodfa’r Gorllewin, y Rhyl (rhwng Butterton Road a Sydenham Avenue). Mae rhywfaint o bryder am lifogydd yn yr ardal rhwng Canolfan Nova Prestatyn a Gwesty’r Grand, yn ogystal ag ardal Splash Point yn y Rhyl hefyd.

Mae trefniadau’n cael eu gwneud i baratoi canolfan orffwys yng Nghanolfan Hamdden y Rhyl, gyda staff wrth law i ddelio ag unrhyw faterion os bydd llifogydd yn digwydd.

Mae tîm o 30 o staff Sir Ddinbych yn gweithio ar hyd yr arfordir, gan gynorthwyo partneriaid i wirio amddiffynfeydd. Mae Promenâd y Rhyl wedi’i gau i draffig fel mesur rhagofalus ac ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn gosod bagiau tywod ger cyffyrdd strydoedd sy’n arwain o’r promenâd, i geisio diogelu eiddo ac atal dŵr rhag llifo i lawr iddynt.

Disgwylir ymchwydd llanw tua 11:45 am a dyma’r adeg allweddol. Unwaith y bydd y llanw wedi cyrraedd ei anterth, bydd y gwyntoedd uchel yn parhau i’r prynhawn, ond bydd y perygl o lifogydd wedi cilio.

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cynghori pobl i osgoi ardaloedd y glannau nes bod y storm wedi mynd heibio, yn ogystal â monitro rhagolygon tywydd ar-lein, ar y radio a’r teledu ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf.

Leave A Comment Using Facebook (Website Comment Form Below)

Use the form below to post a comment via facebook

Leave a Reply

63 queries in 1.009 seconds.